Pacific Star는 폭넓은 글로벌 네트워크망을 구축하여 상호 간에 운항일정 안배, 선복예약, 트럭운송(Door-to-door), 창고보관,  품목검사 등을 포함하는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다.

퍼시픽 스타 그룹은 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 전 세계에 전략적으로 지사를 두고 있습니다. 현재 퍼시픽 스타 그룹은 1,500명 이상의 직원이 근무하고 있으며 퍼시픽 스타 차이나 그룹 15 지점 및 팬 퍼시픽 (로스 엔젤레스). 팬 스타 (로스 엔젤레스, 시카고), 팬 링크 (뉴욕), 퍼시픽 스타 익스프레스 타이완 (타이베이, 타이중, 가오슝), 퍼시픽 콩코드 타이완 (타이베이, 타이중, 가오슝), 퍼시픽 스타 인터내셔널 타이완 (타이베이, 타이중, 가오슝), 파시픽 스타 익스프레스 (홍콩). 스타 콩코드 재팬 (도쿄, 오사카), 스타 콩코드 (싱가포르), 스타 콩코드 말레이시아 (포트 클랑, 페낭, 파시구당), 스타 콩코드 타일랜드 (방콕), 스타 콩코드 베트남 (호치민 시, 하이퐁, 하노이), 스타 콩코드 필리핀 (마닐라), 피티 스타 콩코드 인도네시아 (자카르타),스타 콩코드 (캄보디아), 스타 콩코드 코리아 (서울) 로 구성되어 있습니다.

  •  

고객상담 및 문의

해외지사 연락처

 Management Kane/Shin Won Sik (GM) 82-2-3011-2824 kane.shin@starconcord.co.kr
Grace/Hwang Sun Ah (DGM) 82-2-3011-2817 grace.hwang@starconcord.co.kr
 Customer sales Elsa/Jung Min Hee (Team Manager) 82-2-3011-2802 elsa.jung@starconcord.co.kr
Mike/Lee Jun Ki 82-2-3011-2804 mike.lee@starconcord.co.kr
Paul/Anh Su Bin 82-2-3011-2800 paul.anh@starconcord.co.kr
Anthony/Joo Sun Kyung 82-2-3011-2820 anthony.joo@starconcord.co.kr
 Import-SEL Bonnie/Kim Bo Young(Supervisor) 82-2-3011-2821 bonnie.kim@starconcord.co.kr
Jamie/Park Won Sol 82-2-3011-2813 jamie.park@starconcord.co.kr
Jason/Lee Shin Haeng 82-2-3011-2810 jason.lee@starconcord.co.kr
Dasol/Lee Da Sol 82-2-3011-2813 mike.lee@starconcord.co.kr
 Import-DLC Wendy Park 86-411-82798082-841 wendy.park@pacificstar-dl.com
Miya Park 86-411-82798082-884 miya.park@pacificstar-dl.com
Vivian Ning 86-411-82798082-853 vivian.ning@pacificstar-dl.comr
Victoria Wang 86-411-82798082-842 victoria.wang@pacificstar-dl.comr
 Export CS/CY Kei/Kim Chang Han 82-2-3011-2815 kei.kim@starconcord.co.kr
yohan/Kim In Sik 82-2-3011-2814 yohan.kim@starconcord.co.kr
Sion/Choi Si On 82-2-3011-2812 sion.choi@starconcord.co.kr
Evan/Han Jeong Been 82-2-3011-2811 evan.han@starconcord.co.kr
Sky/Sun Ha Neul 82-2-3011-2808 sky.sun@starconcord.co.kr
 Export-OP Kelly/Kim Min Joung (Manager) 82-2-3011-2809 kelly.kim@starconcord.co.kr
Aileen/Han Bo Yeon (Assistant Supervisor) 82-2-3011-2805 aileen.han@starconcord.co.kr
Lyndsy/Nae Hye Rin 82-2-3011-2822 lyndsy.nae@starconcord.co.kr
Lilly/Park Min Hoo 82-2-3011-2806 lilly.park@starconcord.co.kr
 Export CFS TJ/Kwon A Seom 82-55-547-2268 tj.kwon@starconcord.co.kr
 Export-DLC Colin Wang 86-411-82798082-881 colin.wang@pacificstar-dl.com
Lisa Song 86-411-82798082-853 lisa.song@pacificstar-dl.com
 ADM Sandy/Yeh Tzu Ting 82-2-3011-2807 sandy.yeop@starconcord.co.kr
Zoey/Kim You Bin 82-2-3011-2819 zoey.kim@starconcord.co.kr
Peach/Kim Nan Hee 82-2-3011-2816 Peach.Kim@starconcord.co.kr
 ACC-QD Jodie Song 86-532-66009-299 jodie.song@pacificstar-qd.com
 ACC-DLC Olivia Qi 86-411-82798082-805 olivia.qi@pacificstar-dl.com